HÍR-NŐK

TNT forrásgyűjtemény

Simone de Beauvoir: Szexbálványok. Brigitte Bardot, avagy a Lolita-szindróma. Filmvilág, 2002. 45. évf. 6. sz.

xxxxxx

Tovább a teljes szöveghez …
Vissza a index-laphoz…

Reklámok

2009/06/13 Posted by | film, folyóiratban megjelent tanulmány | , , , | Hozzászólás

Rosi Braidotti: Egy nomád térképei – Feminizmus a posztmodern után. (Feminizmus és történelem sorozat.) Balassi Kiadó, Budapest, 2008.

braidotti

A neves feminista filozófus négy alaptanulmányát veheti kézbe a magyar olvasóközönség, amely a feminista filozófiák tömör áttekintését nyújtja a feminista irányzatoknak Simone de Beauvoir fellépésétől a feminista posztmodernizmuson, illetve a pszichoanalitikus és posztstrukturalista megközelítéseken át egészen az ún. poszthumán felé való elmozdulásig. A nemi különbség mint nomadikus politikai feladat című második tanulmány azt a sajátos posztstrukturalista, nem-hierarchikus, kritikus értelmiségi alapállást fejti ki feminista nézőpontból, amelyet maga a szerző is képvisel. Az Identitás, szubjektivitás és különbség: kritikai genealógia című írás a biológiai és a társadalmi nem megjelenési formáit elemzi a strukturalista és pszichoanalitikus, valamint posztstrukturalista elméletekben, a két fogalom összekapcsolását, téves azonosítását kritizálja, és a szexuális különbség újraértelmezésének szükségességét hangsúlyozza. A Posztszekuláris feminista etika című gondolatmenetében a szerző egy új, “igenlő” etika megteremtésére tesz javaslatot. A gördülékeny stílusban, közérthető nyelven íródott, bibliográfiával záródó kötet a szűkebb szakmai közönségen túl a feminista elméletek iránt érdeklődő nagyközönségnek is ajánlható.

A feminista filozófia az a tevékenység, amelynek célja, hogy az egyéni, társadalmi nemi identitás kérdéseit vizsgálja, valamint az, hogy a politikai szubjektivitás, a tudás, a diverzitás, az episztemológiai legitimizáció illetve a szubjektivitás alternatív reprezentálásának lehetőségeit kutassa.” A kötet a feminista filozófus elméletének fő pontjait foglalja össze. Braidotti igazi nomád értelmiségi, az európai poszt-strukturalizmus meghatározóan élénk egyénisége. Munkájára a pszichoanalitikus iskola, valamint a kontinentális posztmodern filozófia illetve a francia feminista iskola hatott. Braidotti az információs társadalom illetve az újmaterializmus kihívásaira reagálva a feminizmus új hullámát alakítja, amely az emberi és a nem-emberi közötti határokat mossa el, ezzel a kettős ellentéteken alapuló nyugati tudományos gondolkodás kritikája. Elméleti rendszerében a társas viszonyokba ágyazott, egyének közötti valamint egyénen belüli többszörös különbség összetett, korántsem egységes politikai szubjektumokat hoz létre, amelyeknek meghatározott anyagisága, neme illetve tér- és időbeli helyzete van. Braidotti etikájában felelősségteljes, a másságot igenlő és elfogadó, ugyanakkor a relativizmust elvető álláspontot képvisel. Fordította: Vándor Judit.

2009/06/06 Posted by | filozófia, könyv | , , , , , , , , | Hozzászólás

Teplán Attila: A Hód száz éve – Franciaország Beauvoirra emlékezik. Népszabadság, 2008. január 22.

Tovább a teljes szöveghez …
Vissza a index-laphoz…

2009/05/31 Posted by | újságcikk | , , | Hozzászólás

Simone de Beauvoir: A második nem. Gondolat, Budapest, 1969.

beauvoir02

“Az írónő ebben a szociológiai tanulmányban dolgozta fel, amit a nők helyzetében fontosnak érzett; könyve tulajdonképpen egy nagy jelentőségű társadalmi tanulmány; vitázó, elemző egzisztencialista filozófiai és szociológiai jellegű munka a nőkérdésről. Már a cím is utal a szerzői szándékra “második nem”, a nők másodrendűségének okait, magyarázatát kutatja. Beauvoir egzisztencialista terminológiája szerint: a nő választása nem szabad, cselekvése általában nem a független személyiségé, körülményei fokozottan determinálják. Tagadja, hogy e meghatározottságot eredendő és változtathatatlan biológiai okokra lehetne visszavezetni, elutasítja az “örök lényeg” fogalmát, s könyvének egyik célja bemutatni a nemek közötti egyenlőtlen harcból a kiutat: csak a férfival egyenrangú, kötöttségeiből felszabadított nő és férfi kapcsolatából születhetik meg a harmonikus emberi együttlét új formája. A könyv két részre tagolódik: az elsőben a nőkérdéssel foglalkozó tudományágak eredményeit, tanulságait vonultatja fel, a másodikban egyéni meglátásokban gazdag helyzetelemzést ad. A Gyakorlat című második részben tesz kísérletet a nő mai helyzetének sokoldalú bemutatására. A mai olvasó itt találja a legtöbb vitatható megállapítást, – a szerző tapasztalatai sok szempontból idejétmúlt polgári életformából származik.”

Vissza a index-laphoz…

2009/05/31 Posted by | könyv | , , , , , | Hozzászólás